Эрхэм зорилго

Үл эвдэх сорилын ажилтан хувь хүн тус бүр үйлдвэрийн объект, инженерийн байгууламжийн найдвартай байдлыг хангах, хүрээлэн байгаа байгаль орчин хүн амыг техноген гаралтай сүйрэл, аюулаас сэргийлэх ариун үүргээ ухамсарлан, мэргэжлийн ёс зүйгээ чанд сахин үнэнч шударгаар ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь туслан мэргэшүүлэх сургалт, ур чадварыг нь баталгаажуулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажил үйлчилгээг бүх гишүүддээ адил тэгш, шударгааар, мэргэжлийн түвшинд үзүүлж байхад ашгийн төлөө бус, нийгэмд үйлчлэх ТББ “Үл эвдэх сорилтын монголын нийгэмлэг”-ийн эрхэм зорилго оршино.