Стандартын жагсаалт

Үл эвдэх сорилтод холбогдох MNS стандартын жагсаалт

(ISO ангилалаар)

19.100 Nondestructive Testing – Үл эвдэх сорилт

MNS 4405 – 1997 11 x Оношлогооны үл эвдэх хяналт. Капилярын арга

MNS 4406 – 1997 24x Оношлогооны үл эвдэх хяналт. Гагнуурын бүтэц. Хэт авианы арга

MNS 4407 – 1997 15x Оношлогооны үл эвдэх хяналт. Соронзон нунтгийн арга. Ерөнхий шаардлага

MNS 4685 – 1998 5x Хэт богино авианы арга. Ханын зузааныг тодорхойлох.

MNS ISO 5577 – 1999 44х Үл эвдэх сорилт- Хэт авианы шалгалт-Тайлбар толь

MNS ISO 3452 – 1999 12 х Үл эвдэх эвдэх сорилт – Нэвчүүлэх сорилт. Үндсэн зарчим

MNS ISO 1027 – 1998 Үл эвдэх сорилт. Дүрсийн чанарын индикатор. Зүй тогтол ба ялгаж таних зарчим

MNS ASTM E 269 – 2001 10 х Соронзон бөөмийн сорилтын нэр томъёо, тодорхойлолт

MNS ISO 5579 – 2002 13 x Үл эвдэх сорилт. Металл материалыг рентген ба гамма туяагаар шалгах үндсэн дүрэм

MNS ISO 12715 – 2003 20x Үл эвдэх сорилт. Хэт авианы шалгалт. Шүргүүлж хайх хэрэгслийн багцын хэлбэрийг шинжлэх эталон сорьц ба туршилтын журам

MNS ISO 10375 – 2003 17х Үл эвдэх сорилт. Хэт авианы шалгалт. Хайгч хэрэгсэл ба дууны орныг шинжлэх

MNS ISO 9934 1 – 2005 15x Үл эвдэх сорилт – Соронзон бөөмийн сорилт – 1-р хэсэг: Ерөнхий зарчим

MNS ISO 9934 2 – 2005 20x Үл эвдэх сорилт – Соронзон бөөмийн сорилт – 2-р хэсэг: Бүртгэгч бодис,

MNS ISO 9934 3 – 2005 13 x Үл эвдэх сорилт – Соронзон бөөмийн сорилт – 3-р хэсэг: Багаж төхөөрөмж

MNS ISO 1920 7 2006 25x Үл эвдэх сорил – 7-р хэсэг: Бетоны үл эвдэх шалгалт

MNS ISO 12710 – 2006 24x Үл эвдэх сорил. Хэт авианы шалгалт. Хэт авианы шалгалтын багажийн электроникийн үзүүлэлтийг үнэлэх

MNS ISO 5576 – 2007 21x Үл эвдэх сорилт -Үйлдвэрийн Х ( рентген) ба гамма цацрагийн судлал- Нэр томьёо

MNS ISO 9712 – 2007 30x Үл эвдэх сорилт. Ажилтны мэргэшүүлэлт ба баталгаажуулалт

MNS ISO 20807 – 2007 34х Үл эвдэх сорилт – Үл эвдэх сорилтыг хязгаарлагдмал ашиглах ажилтны мэргэшүүлэлт

MNS ISO 12706 : 2007 7х Үл эвдэх сорилт – Шингэн нэвчүүлэх сорилтод хэрэглэх нэр томьёо

MNS ISO 24497 1 – 2008 6х Үл эвдэх сорилт- Металын соронзон санамж 1-р хэсэг: Тайлбар толь

MNS ISO 24497 2 – 2008 6х Үл эвдэх сорилт- Металын соронзон санамж 2-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

MNS ISO 24497 3 – 2008 11 х Үл эвдэх сорилт- Металын соронзон санамж 3-р хэсэг: Ширээсэн холболтын шалгалт

MNS ISO 3057 – 2009 2 x Үл эвдэх сорилт. Гадаргуугийн шалгалтын металографийн наалтуур хээний арга

MNS ISO 18173 – 2009 4х Үл эвдэх сорилт – Ерөнхий нэр томъёо, тодорхойлолт

MNS ISO 12716 – 2011 14х Үл эвдэх сорилт. Акустик эмиссийн шалгалт. Тайлбар толь

MNS ISO/TR 25107 – 2011 61 х Үл эвдэх сорилт- Үл эвдэх сорилын сургалтын хөтөлбөрийн гарын авлага

MNS ISO/TR 25108 – 2011 9 х Үл эвдэх сорилт- Үл эвдэх сорилтын ажилтан бэлтгэх сургалтын байгууллагын удирдамж

MNS GOST R 53006 – 2016: 11х. Техникийн оношилгоо. Далд аюултай объектын нөөцийг шуурхай аргуудад тулгуурлан үнэлэх нь. Ерөнхий шаардлагууд

25.160.01 Welding, brazing and soldering in general

MNS EN 287-1:2001 31х Гагнуурчдад эрх олгох шалгалт. Хайлуулж гагнах. 1-р хэсэг: Ган

25.160.10 Welding processes – Ширээлтийн процесс

MNS ISO 5817 – 2000 12х Гангийн цахилгаан нуман гагнуурын холболт – Согогоор чанарын түвшинг үнэлэх арга зүйн заавар

MNS ISO 6520 1 – 2003 19х Гагналт ба түүнд хамаарах процесс. Метал материал дахь геометр согогийн ангилал. 1-р хэсэг. Хайлуулж гагнах

MNS ISO 6520 2 – 2003 16х Гагналт ба түүнд хамаарах процесс. Метал материал дахь геометр согогийн ангилал. 2-р хэсэг. Даралтаар гагнах

MNS ISO 9956 1 – 2003 9х Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 1-р хэсэг. Хайлуулах ширээлтийн ерөнхий дүрэм

MNS ISO 9956-2 2003 6х Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 2-р хэсэг. Нуман ширээлтийн ширээх аргын техникийн нөхцөл

MNS ISO 9956 3 – 2003 31 х. Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 3-р хэсэг. Гангийн нуман ширээлтийн ширээх аргын шалгалт

MNS ISO 9956 4 – 2003 23 х Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 4-р хэсэг. Хөнгөнцагаан ба түүний хайлшийн нуман ширээлтэд зориулан ширээх аргын шалгалт

MNS ISO 9956 5 – 2003 6 х Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 5-р хэсэг. Нуман ширээлтийн зориулалттай зөвшөөрөгдсөн нэмэлт материалыг ашиглан баталгаажуулах

MNS ISO 9956 6 – 2003 4 х Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 6-р хэсэг. Өмнөх туршлагад тулгуурлан баталгаажуулах

MNS ISO 9956-7- 2005 4 х Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 7-р хэсэг: Нуман ширээлтийг стандарт ширээх аргаар баталгаажуулах

MNS ISO 9956 8 -2005 3 х Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 8-р хэсэг: Үйлдвэрлэлийн өмнөх ширээлтийн шалгалтаар баталгаажуулах

25.160.40 Welded joints and welds – Ширээлтийн холболт ба гагнаас

MNS ISO 1106 1 – 2002 10 х Хайлуулж гагнасан холболтын радиографийн шалгалтанд зориулсан зөвлөмж – 1-р хэсэг: 50мм хүртэл зузаантай ган хавтанг хайлуулж тулган гагнасан холболт

MNS ISO 1106 3 – 2002 16 х Хайлуулж гагнасан холболтын радиографийн шалгалтанд зориулсан зөвлөмж – 3-р хэсэг: 50мм хүртэл зузаантай ган хоолойг хайлуулж гагнасан цагираг холболт

MNS ISO 6947- 2003 8 х Ширээлт – Ажлын байрлал. Налалт ба эргэлтийн өнцгийг тодорхойлолт

MNS ISO 17635 – 2005 13 х Ширээсийн үл эвдэх сорил – Метал материалыг хайлуулж ширээх ерөнхий дүрэм

MNS ISO 17637 – 2005 10 х Ширээсийн үл эвдэх сорил – Хайлуулж ширээсэн холболтын гадна үзлэг сорил

MNS ISO 17638 – 2005 15 х Ширээсийн үл эвдэх сорил – Соронзон бөөмийн сорил

MNS ISO 17643 – 2009 13 х Ширээлтийн үл эвдэх сорилт – Комплекс хавтгайн шинжилгээний аргаар ширээлтийг хуйларсан гүйдлээр сорих

MNS ISO 23278 – 2009 4 х Ширээсийн үл эвдэх сорил – Ширээлтийн соронзон бөөмийн сорил – Хүлцэх шалгуур

MNS GOST 23858 – 2010 20х Төмөр бетон бүтээцийн арматурын тавр болон тулган ширээлтийн холбоос. Хэт авианы аргаар чанарын шалгалт хийх, хүлээж авах журам

MNS ISO 23279 – 2011 14 х Ширээлтийн үл эвдэх сорилт. Хэт авианы сорилт. Ширээлт дэх илрэцийн тодорхойломж

MNS JIS Z 3060 – 2016 21 х Феррит гангийн оёдлын хэт авианы шалгалтын арга

77.040.20 Non-destructive testing of metals

MNS ISO 4987:2001 Ган цутгамал – Нэвчүүлэх сорилт

MNS ISO 11484 – :2004 20х Даралтат ган хоолой – Үл эвдэх сорилын ажилтны мэргэшүүлэлт ба баталгаажуулалт

MNS 6436 – 2014 26х Вагоны эд ангийг үл эвдэх сорилын аргаар шалгах. Ерөнхий шаардлага